fbpx


LAE ALLAPDF JPG


PAKENDID:

1000 ml dosaatorpudel
5000 ml Kanister 

Sterisept Plus

STERISEPT PLUS on vedel kontsentraat mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja veepesu taluvate pindade desinfitseerimiseks ja pesuks. Toode on ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.
Sterisept Plusil on nii puhastavad kui ka desinfitseerivad omadused, tänu millele sobib see kasutamiseks tervishoiuasutustes kõikidel pindadel.

STERISEPT PLUS on sobilik kasutamiseks nii haiglates, toidu- ja ravimitööstuses, veterinaarias, laborites, hambaravikliinikutes kui ka teistes tervishoiuasutustes.

Toode on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), sporitsiidse, virutsiidse ja fungitsiidse toimega, hävitab Gram- negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid, sh. tuberkuloosi tekitajat ja seeni, desak- tiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi ( sh HBV, HIV, rota- ja adeno).

KASUTAMINE:

STERISEPT PLUS on kontsentraat. Lahjendus vastavalt nõutavale efektiivsusele (vt. mikrobioloogia).

Töölahuse valmistamiseks lahjendatakse toodet toatemperatuuril veega. Töölahus kantakse pinnale rätiku või lapiga, veendudes, et töödeldav pind oleks korrektselt kaetud. Soovituslik toimeaeg 15 minutit. Töödeldud pindu ei ole vaja loputada (va toiduga otseselt kokkupuutuvad pinnad).

Valmissegatud töölahus on kasutuskõlblik kuni 30 päeva. Säilitada seda õhutihedalt suletud nõus toatemperatuuril. Toode sobib kasutamiseks roostevabast terasest, klaasist, alumiiniumist, vasest, messingust ja keraamilistel pindadel, samuti linoleumil, PVC-l, kummist, plastikust ja silikoonist pindadel. Ei sobi kasutamiseks polükarbonaadist ja lakitud pindadel.

Sterisept Plus kasutuslahuses on kvaternaarsete ammooniumühendite kontsentratsioon vähem kui 0,5%.


Tähelepanu- STERISEPT PLUS ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdidebaasil toodetega.

STERISEPT PLUS on testitud vastavalt järgnevatele Euroopa standarditele:

EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN14348, EN 14476

Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile

 

ETTEVAATUSABINÕUD:

Allaneelamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne) ning võib põhjustada hingamisteede ärritust. Aure mitte sisse hingata, vältida sattumist keskkonda . Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski .

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputa- da duši all.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontak- tläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või vastavate pakendite või pakendijäätmete eeskirjadele

  ISO9001 ISO14001ES Johtamisjarj EN en13485 col green reliability EEET 2015 2019 BW logo 1EU RegionalDevelopment horisontaal 2013