TELLIMINE EESTI PIIRES

ÄRIKLIENDILE

Äriklientide mugavamaks ja kiiremaks teenindamiseks oleme avanud e-tellimiskeskuse.

Kasutajakonto loomiseks on kaks võimalust:
1. avage e-tellimiskeskus ning kasutage avalehel olevat chat-i akent
2. saatke vabas vormis sooviavaldus aadressile tellimused@chemi-pharm.com

SISENE ÄRIKLIENDI KESKKONDA
ESITA TELLIMUS E-POES

Vajuta linki, et siseneda erakliendi e-poodi.
E-poest tellides saadame kauba Omniva või Smartposti pakiautomaati. Kauba eest tasumine toimub läbi pangalingi.

SISENE E-POODI

AS-I CHEMI-PHARM ÜLDTINGIMUSED TOODETE MÜÜGIKS EESTIS

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad AS-i Chemi-Pharm (edaspidi „CHPH“) üldised toodete müügitingimused (edaspidi „Üldtingimused“) kehtivad AS-i CHPH poolt pakutavate toodete suhtes*.

1.2. Käesolevates Üldtingimustes tähendab ostja (edaspidi „Ostja“) igat isikut, kes ostab enda jaoks või tellib vahendajana CHPH-lt tooteid (edaspidi „Tooted“ või „Toode“), sh edasimüüjad lepingu alusel või kelle tellimuse CHPH kinnitab Toodete realiseerimiseks Eesti Vabariigi territooriumil (edaspidi „Territoorium“).

1.3. Üldtingimused kehtivad kõigile praegustele ja tulevastele CHPH edasimüüjate ja ostjate suhtes selles versioonis, mis kehtib Ostja tellimuse (edaspidi „Tellimus“) esitamise hetkel. Kui Ostja on esitanud Tellimuse, loetakse, et ta on Üldtingimusi täielikult aktsepteerinud. Pooled juhinduvad müügilepingust ja selle lisadest (edaspidi koos „Müügileping“), Tellimustest ning Üldtingimustest. Üldtingimused rakenduvad kõikidele CHPH toodete Ostjatele ning on neile õiguslikult siduvad. Käesolevad Üldtingimused, Tellimus ja Müügileping moodustavad koos tervikliku kokkuleppe.

1.4. Kui esineb vastuolu Müügilepingu ja Üldtingimuste vahel, siis lähtutakse Müügilepingust. Müügilepinguga reguleerimata küsimustes lähtutakse Üldtingimustest.

1.5. CHPH jätab endale õiguse käesolevaid Üldtingimusi ja hinnakirju muuta. Hinnakirja muudatustest teatatakse ette vähemalt 30 päeva. Tellimustele, mille Ostja on esitanud enne siinsete Üldtingimuste mis tahes uue versiooni kehtima hakkamist, kohaldub Üldtingimuste eelmine versioon, mis kehtis ajal, millal Ostja Tellimuse esitas.

1.6. Kui poolte vahel ei ole teisiti kirjalikult kokku lepitud, siis Toodete, Müügilepingu ja tellimuste suhtes, samuti CHPH poolt Toodete müügist tulenevate mistahes nimetamata Ostja ja CHPH vahelistele õigussuhetele Ostja üld- või tüüptingimused ei kehti.

1.7. Üldtingimused ei ole käsitletavad CHPH mis tahes nõustumisena agendi, edasimüüja või esindaja määramiseks. CHPH määrab ülaltoodud isikuid eraldi sõlmitavate lepingute alusel.

2. Toodete tellimise ja tasumise tingimused

2.1. Ostja esitab oma Tellimuse kirjalikult e-maili teel teel tellimused@chemi-pharm.com CHPH teavitab hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Ostjat kirjalikult Tellimuse vastuvõtmisest, CHPH kinnituse puudumisel loetakse Tellimus mitte esitatuks.

2.2. Tooteid saab tellida kastikoguste kaupa, kui ei ole eraldi teisiti kokku lepituid.

2.3. Miinimumtellimuse suurus ühe tarneaadressi kohta on 50 (viiskümmend) Eurot, millele lisandub käibemaks.

2.4. Kauba tarneaeg on kuni 3 tööpäeva, kui Müügilepingus või Tellimuses ei ole kokku lepitud teisiti.

2.5. Ostja esitab CHPH-le Tellimuses järgmise teabe: Toote nimetus, pakend, kogus, ostja nimi, tarne aadress ja kontaktandmed (telefon, e-maili aadress).

2.6.  Ostja peab soovi korral Tellimuses esitama ka oma pakendiga seotud täiendavad nõuded (pakendi välimus, transport, dokumendid jne.). Ostja võib esitada Territooriumil seaduses sätestatud nõudeid ja muid mõistlikke tingimusi, mis on Toodete säilitamiseks ja kaitsmiseks olulised.

2.7. CHPH koostab ja esitab Ostjale temalt saadud Tellimuses sisalduva informatsiooni alusel arve-saatelehe.

2.8. Kui poolte vahel ei ole teisiti kirjalikult kokku lepitud, kasutavad pooled DAP (Incoterms 2010) tarnetingimusi. CHPH müüb Ostjatele Tooteid kehtivas hinnakirjas toodud hindadega.

2.9. Ostja kohustub tasuma Toodete eest saadud arve selles näidatud tähtajaks, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Ostjal on õigus esitada CHPH-le pretensioonid seoses arvetega seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates arve esitamisest Ostjale, kui müügilepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
CHPH-l on õigus nõuda Ostjalt ettemaksu tasumist.

2.11 Müügihind loetakse tasutuks kuupäeval, mil vastav rahasumma on laekunud CHPH arvelduskontole. Maksmisega viivitamisel on CHPH-l õigus nõuda Ostjalt viivisintressi 0,1% (null koma üks protsenti) tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Samuti on CHPH-l õigus nõuda Ostjalt maksetähtaja ületanud võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulude (sh õigusabi kulude) hüvitamist, peatada Ostja poolt esitatud Tellimuse täitmine ning keelduda uute Ostja poolt esitatud Tellimuste vastuvõtmisest kuni kõigi võlgnevuste likvideerimiseni.

2.12 Kui Toodete eest on tasutud ettemaks, siis Toodete kohale toimetamata jätmise korral 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast kokkulepitud tähtaega, on CHPH kohustatud tagastama Ostjale tasutud ettemaksu. Juhul kui poolte vahel ei ole teistsugust kirjalikku kokkulepet, tuleb ettemaks tagastada hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Ostja poolt sellekohase kirjaliku taotluse esitamisest CHPH-le.

3 Tellimuse muutmine ja tühistamine

3.1 Tellimust võib muuta või tühistada üksnes poolte kirjalikul kokkuleppel.

3.2 Müüjal on õigus Tellimusest taganeda, kui:

(a) Ostja on viivitanud tarnitud Toodete vastuvõtmisega
rohkem kui 14 kalendripäeva;
(b) Ostja on viivitanud Toodete eest tasumisega rohkem kui 14 kalendripäeva;
(c) Ostja ei täida nõuetekohaselt oma maksekohustusi Müüja või mõne teise kontserni kuuluva äriühingu (sh. sidusettevõtte) ees;
(d) Ostja suhtes alustatakse maksejõuetuse või likvideerimismenetlust; või
(e) Ostja lõpetab oma majandustegevuse või see on tõenäoline;
(f) muutuvad Ostja omanikud või juhatus;
(g) Ostjal on toimunud muu oluline sündmus, mis võib mõjutada Ostja poolsete kohustuste täitmist Müüja ees.

3.3 Ostjal on õigus Tellimusest taganeda, kui Müüja on viivitanud Toodete tarnimisega rohkem kui 14 kalendripäeva. Muudel juhtudel tuleb Ostjal Tellimusest ühepoolse taganemise korral katta Müüjale kõik kahjud ja kulud, mida Müüja oli Tellimusest taganemise ülesütlemise hetkeks seoses Tellimuse täitmisega kandnud.

3.4 Tellimusest taganemise korral võib kumbki pool nõuda tema poolt tellimuse alusel üleantu tagastamist, kui ta tagastab kõik tema poolt saadu.
Taganemisest tulenevad kohustused peavad pooled täitma üheaegselt. Lepingu alusel mõlema poole poolt täidetud Tellimusi tagasi ei täideta. Juhul, kui Tellimus, mille suhtes taganetakse, tuli täita osades, siis Tellimusest taganemine ei mõjuta täidetud Tellimuse osa ning seda tagasi ei täideta.

4 Toodete üleandmine, kohaletoimetamine ja tarne kontroll

4.1 Kõikide CHPH Toodete üleandmise suhtes on Ostja kohustatud üleandmisel ja vastuvõtmisel juhinduma alljärgnevatest sätetest:

4.1.1 Toode loetakse Ostjale üleantuks, kui Ostja on selle vastuvõtmist kinnitanud.

4.1.2 Toodete vastuvõtmist tõendab Ostja allkiri CHPH logistikapartneri elektroonilises tellimuskeskkonnas.

4.1.3 Ostja kohustub pärast Toodete vastuvõtmist vedajalt viivitamatult kontrollima selle visuaalset ja koguselist vastavust Tellimusele. Ostja kohustub teavitama Müüjat mittevastavustest hiljemalt 48 tunni jooksul peale Toodete kättesaamist e-maili teel tellimused@chemi-pharm.com. Müüjal on õigus hilinenud Ostja pretensioonidega mitte arvestada.

4.1.4 Varjatud puuduse avastamisest kohustub Ostja sellest CHPH-le teatama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta Toote lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või sellest teada saama pidi.

4.1.5 Juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toodete üleandmise hetkest vedajalt Ostjale tarne aadressil.

5 Garantii

5.1 CHPH annab oma Toodetele garantii tootmisdefektide osas Toote säilivusaja lõpuni, kuid tingimusel, et Tooteid on hoitud, ladustatud ja kasutatud nõuetekohaselt ja vastavalt kehtestatud tingimustele. Kõnealused nõuded sisalduvad toote etiketil, tootetutvustuses, ohutuskaardil. Tootetutvustused ja ohutuskaardid on kättesaadavad CHPH või tema edasimüüjate juures.

5.2 CHPH vastutab Ostjale antud Toodete kasutusotstarvet puudutava ja muu sellega seotud teabe õigsuse eest.

5.3 Üldjuhul ei laiene garantii nõuetele, mis puudutavad Toote mittenõuetekohast kasutamist, hoidmist, ladustamist või mis tulenevad Ostja poolsest Müügilepingust tulenevate kohustuste rikkumisest.

5.4 CHPH ei vastuta Ostja juures riknenud kauba eest.

6 Omandireservatsiooni kokkulepe

6.1 Omandiõigus Toodetele läheb Ostjale üle alles pärast Toodete eest täielikku tasumist ning muude CHPH sõlmitud konkreetsetest Müügilepingutest tulenevate maksekohustuste täielikku täitmist Ostja poolt.

6.2 Ostja kohustub Toodete edasivõõrandamisel kasutama samuti omandireservatsiooni põhimõtet ning mitte võõrandama Tooteid isikutele, kelle suhtes on algatatud saneerimis-, pankroti- või likvideerimismenetlus.

6.3 Käesolevas punktis sätestatud kohustuste rikkumisel on Ostja kohustatud tasuma CHPH-le leppetrahvi kakskümmend viis protsenti (25%) CHPH-lt tellitud Toodete maksumusest, mille suhtes rikkumine aset leidis.

7 Vastutuse piiramine

7.1 Ühelgi juhul ei vastuta CHPH Ostja ees saamata jäänud tulu, lepingust või kliendist ilmajäämise, käibe vähenemise (otseselt või kaudselt) eest jne.

7.2 CHPH ei võta endale vastutust mis tahes nõuete ega kahju eest kui Tellimust ei täideta CHPH-st mitteolenevatel põhjustel.

7.3 CHPH-e Tellimusest tulenev koguvastutus piirdub Tellimuses välja toodud Toodete hinnaga, mille suhtes Ostja oma nõude esitab.

7.4 Kõik pretensioonid või nõuded, seoses mis tahes kohustuste täitmisega või kahju tekkimisega, mis tulenevad lõpptarbija kahjunõuetest, sealhulgas seoses surmaga lõppenud vigastusega või kolmanda isiku vara kaotuse või kahjustumisega, mis on seotud Müügilepingu täitmisega, sõltumata sellest, kas selline kahju, või kaotus on põhjustatud hooletusest või muust rikkumisest, kannab pool, kes vastutab kahju tekitamise eest seaduses sätestatud alustel. CHPH ei vastuta Toodetega seotud mistahes kahju
eest, mis on tekkinud pärast Toodete üleandmist Ostjale nende edasise käitlemise või transportimise käigus.

7.5 CHPH ei vastuta Tootest tuleneva kahju eest, kui kahju on põhjustatud Ostja esindaja kohustuste tahtlikust või ettevaatamatust täitmata jätmisest Toodete käitlemisel ja levitamisel Territooriumil.

7.6 CHPH ei vastuta Toodetega seotud mistahes kahju eest, mis on tekkinud pärast Toodete üleandmist Ostjale nende edasise käitlemise või transportimise käigus.

8 Intellektuaalne omand

8.1 Otsja tunnistab CHPH intellektuaalse omandi ainuõigusi, eriti kõikide retseptide, jooniste, kujunduste ja autoriõiguste suhtes mistahes toodete ja reklaamiga seotud teabe osas.

8.2 Ostja nõustub hoiduma tegemast midagi, mis võib mõjutada CHPH nimetatud õigusi, sõltumata sellest, kas need on olnud nõuetekohaselt territooriumil registreeritud või mitte sh. Müügilepingus kokku lepitud territooriumist väljaspool.

8.3 Ostjal on õigus reklaamimiseks kasutada CHPH kaubamärke kui selles on eraldi Müügilepingus kokku lepitud.

8.4 Juhul, kui Ostja suhtes algatatakse kolmandate isikute poolt Müügilepingu kehtivuse ajal kohtumenetlus või esitatakse muul viisil nõudeid selle kohta, et ta on väidetavalt otseselt või kaudselt rikkunud mis tahes CHPH intellektuaalomandi õigusi, siis peab Ostja kirjalikus vormis CHPH-le sellistest nõuetest viivitamata teatama.

9 Force Majeure

9.1 Nii Ostja kui Müüja vabastatakse vastutusest, kui lepinguliste kohustuste täitmist takistab ettenägematu, osapoole poolt kontrollimatu olukord.
Selline takistus võib tekkida juhtumitest nagu sõda,mobilisatsioon, ülestõus või vastuhakk, streik, loodusõnnetus (sh, kuid mitte ainult: tugev torm, üleujutus, vms.), plahvatus, tulekahju, transpordi katkestus või -võimaluste vähesus, ametivõimude tegevus, konfiskeerimine, sundvõõrandamine, valuutakeeld, üldine kaupade puudus, tooraine või muu vajaliku energia tarne keelustamine,puudulikud
tarned allhankijatelt eespool mainitud põhjuste tõttu.

10 Muud tingimused

10.1 Lisaks muudele kehtiva õiguse alusel võimalikele õigustele ja õiguskaitsevahenditele on CHPH-l õigus Müügileping üles öelda või/ja peatada Tellimuste täitmist ilma, et see tooks kaasa mingit CHPH vastutust Ostja eest, kui: 1) Ostja ei täida nõuetekohaselt oma maksekohustusi CHPH ees (p.3.2); 2) Ostja suhtes alustatakse maksejõuetuse või likvideerimise menetlus; või 3) Ostja lõpetab oma majandustegevuse või see on tõenäoline, 4) muutuvad Ostja omanikud või juhatuse liikmed 5) Ostjal on toimunud muu oluline sündmus, mis võib mõjutada Ostja poolsete kohustuste täitmist CHPH ees.

10.2 Ostja on kohustatud CHPH-le hüvitama kõik Ostja võlgnevuse sissenõudmisega seoses tekkinud kulud (sh õigusabi, kohtukulud jne).

10.3 Ostja ei või Müügilepingut tervikuna, osaliselt või sellest tulenevaid õigusi või kohustusi ilma CHPH eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele üle anda.

10.4 Kui käesolevate Üldtingimuste mõni säte või mõne sätte osa osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittetäidetavaks, siis ei mõjuta see Üldtingimuste ülejäänud osade (kaasa arvatud kõnealust sätet sisaldava tingimuse ülejäänud osa) seaduslikkust, kehtivust ega täidetavust.

10.5 Üldtingimuste suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ja seda tõlgendatakse Eesti seaduste kohaselt. Kõik käesolevatest Üldtingimustest tulenevad vaidlused, erimeelsused ja nõuded püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimiste käigus ei õnnestu kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlused Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus, välja arvatud kui pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti.